آلونک / شماره آژانس در آگهی ملک

شماره آژانس در آگهی ملک

ما برا ی شماره های دو جایگاه قرار دادیم یکی مشتر ی یکی اژانس املاک شماره اژانس برای ملک قابل نمایش است وشماره مشتری برای املاکی قابل مشاهده میباشد