آلونک / داشبورد اصلی حساب کاربری

داشبورد اصلی حساب کاربری

در هر حساب کاربری برای هرفرد داشبورد خود را که امار کل سایتش را به او نمایش می دهد قابل مشاهده و قابل بررسی است