آلونک / نمایش منطقه آگهی ملک در سایت

نمایش منطقه آگهی ملک در سایت

در هنگامه ثبت ملک در سایت ادمین پنل در قسمت منطقه نام منطقه را وارد کرده و خیلی کوتاه نام مورد نظر با مجموعه ی خود را به نمایش میدهد مثل: اصفهان>خیابان چهار باغ بالا